Ukraynalıların Türkçe Öğrenme Sürecinde Ukraynaca-Türkçe Dil Farklılıklarından Kaynaklanan Sorunları
(Ukrainians’ Problems in the Process of Learning Turkish Resulting from Ukrainian-Turkish Differences )

Yazar : Kübra ŞENGÜL   - Olha DIDKIVSKA  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 2/1
Sayfa : 57-71
    


Abstract
İçinde bulunduğumuz hızla gelişen çağ bireylerden birtakım nitelikler talep etmektedir. Bunlardan biri, günümüz dünyasında neredeyse şart haline gelmiş yabancı dile hakimiyettir. Türkçe, özellikle son on yıllarda dünya çapında çok tercih edilen dil konumundadır. Özellikle ticaret ve turizm sektörlerindeki gittikçe sağlamlaşan iş birlikleri sayesinde Türkçenin çok revaçta olduğu ülkelerden biri de Ukrayna’dır. Bu sebepten dolayı Ukrayna’da bulunan çeşitli üniversitelerde Türkoloji bölümleri, Türk dili ve kültür merkezleri, Türkçe dil kursları kurulmuştur. Ukraynalıların Türkçe öğrenme taleplerini karşılamak üzere, dünyanın 54 ülkesinde hizmet sunan Yunus Emre Enstitüsü Ukrayna’nın başkenti Kıyiv’de de faaliyet göstermektedir. Dillerin gerek kökenleri gerek ise yapıları bakımından yapılan sınıflandırmalara göre Türk ve Ukrayna dilleri farklı dil ailelerine mensuptur. Kökenleri ve yapılarının farklı olması, aralarında farklı düzeylerde çok sayıda farklılığın bulunmasının nedenidir. İki dilin arasında bu denli çok farklılığın bulunması, elbette ki, dil öğrenme sürecinde pek çok sorun, zorluk ve hataya yol açmaktadır. Bu sorun ve zorlukların sıklıkla ortaya çıktığı düzeyleri, konuları ve sebeplerinin farkında olmanın, dil öğrenme sürecinin kolaylaştırılmasında rolü çok büyüktür. Ukrayna’nın köklü üniversitelerinde görev yapan Türkçe öğretmenleri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde toplanan ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilen verilerin, Türkçeye hem yeni başlayan hem öğrenmeye devam eden Ukraynalı öğrenciler için faydalı olacağına inanıyoruz.

Keywords
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Ukraynalılara Türkçe Öğretimi, Ukrayna’da Türkçe Öğretimi.

Özet
The rapidly developing age we live in demands certain qualifications from people. One of these is mastery of a foreign language, which has become almost obligatory in today’s world. Turkish has become one of the most preferred languages around the world, especially over the last decades. Ukraine is one of the countries where Turkish is very popular, especially because of the increasingly strong cooperation in the trade and tourism sectors. For this reason, Turkology departments, Turkish language and culture centers, and Turkish language courses have been established in various universities in Ukraine. To meet the demands of Ukrainians to learn Turkish, Yunus Emre Institute, which provides services in 54 countries throughout the world, provides services in Kyiv, the capital of Ukraine, too. According to the classifications of languages in terms of their genetics and morphologies, Turkish and Ukrainian languages belong to different language families. The fact that their origins and structures are different is the reason that there are so numerous differences between them at various levels. The presence of so many differences between the two languages, of course, leads to many problems, difficulties, and mistakes in the language-learning process. Being aware of the levels, issues, and causes of these problems and difficulties is of great importance to make the language learning process easier and more effective. We believe the data collected in this study via interviews with Turkish teachers working at well-known universities in Ukraine and analyzed with the content analysis method will be useful for Ukrainian students who are about to start or continue learning Turkish.

Anahtar Kelimeler
Teaching Turkish to Foreigners, Teaching Turkish to Ukrainians, Teaching Turkish in Ukraine.