Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ders Kitabındaki Kültürel Unsurların İncelenmesi: Uludağ Türkçe Öğretim Seti (A2) Örneği
(The Examination of Cultural Elements in Turkish Language Teaching to Foreigners: A Case Study of Uludağ Turkish Teaching Set (A2) )

Yazar : Aynur Aksel   - Ülkü Selin Yıldız  
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 3/1
Sayfa : 1-16
    


Abstract
Dil, insanların ait oldukları toplumu ve kültürü yansıtma aracıdır. Bu sebeple de dil öğretimi sürecinde o dili konuşan toplumunun yapısını ve kültürel değerlerini doğru aktarmak da önem arz etmektedir. Bir yabancı dil öğrenmek, sadece bir dilin yapısal kullanımını değil; aynı zamanda o dile ait yeni bir kültürle tanışmayı, o kültürle aşina olmayı ve nihayetinde o kültürü benimsemeyi de içerir. Bu bağlamda, yabancılara Türkçe öğretiminin (YTÖ) önemli bir unsuru Türk kültürünün de öğretilmesidir. Bu öğretim için hazırlanan materyallerin temel bir parçası olan ders kitapları hedef dilin kültürünü en etkili şekilde yansıtmalıdır. Bu araştırmada, Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan Uludağ Türkçe Öğretim Seti-A2 seviye kitabında yer alan metinlerde Türk kültürü ile ilgili hangi unsurların yer aldığı tespit edilip alt başlıklarla sınıflandırılıp yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına göre, temel kullanıcı (A2) seviyesi için hazırlanan bu ders kitabında kültürel unsurlardan ‘günlük yaşam, sosyal yaşam ve coğrafya ve mekânlar’ konularında oldukça fazla aktarım tespit edilmiş; ‘gelenek, folklor, müzik, yeme içme alışkanlıkları’ konularında bazı eksiklikler görülmüş; ‘yasaklar, dil ve tarih bilinci ve sevgisi, değerler, doğum ve evlilik gelenekleri, danslar’ konularında ise herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Bulgular dil öğretimi açısından yorumlanmış ve YTÖ alanı için öneriler sunulmuştur.

Keywords


Özet
Language is a tool for reflecting the society and culture to which people belong. Therefore, accurately conveying the structure and cultural values of the society that speaks that language is also important in the process of language teaching. Learning a foreign language involves not only the structural use of a language but also getting acquainted with and eventually embracing the culture associated with that language. In this context, an important element of teaching Turkish to foreigners (TTF) is the teaching of Turkish culture. Course materials, which are a fundamental part of this teaching, should effectively reflect the culture of the target language. In this research, it was determined which elements of Turkish culture are included in the texts of the Uludağ Turkish Teaching Set-A2 level book published by the Bursa Uludağ University Turkish Teaching Practice and Research Center, and these elements were classified and interpreted with subheadings. According to the research findings, it was found that there is quite a lot of transfer in the cultural elements from 'daily life, social life, and geography and places' in this course book prepared for the basic user (A2) level; some deficiencies were observed in the subjects of 'tradition, folklore, music, eating and drinking habits'; and there was no data on 'prohibitions, language and history consciousness and love, values, birth and marriage traditions, dances'. The findings were interpreted in terms of language teaching, and suggestions were made for the TTF field.

Anahtar Kelimeler
Teaching Turkish to foreigners, Cultural transfer, Cultural elements, Material Evaluation, Turkish t