The Legacy of the Turks of the Eastern Syriac Church in Central Asia: Tombstones (XIII and XIV. Centuries)

Özet

Türk tarihinin ana hatlarının vuku bulduğu Orta Asya coğrafyası, çeşitli halkların birlikte yaşadığı ve etkileşim kurduğu bir bölge olmuştur. Sözü edilen bu coğrafyada bulunan pek çok topluluk birbirini siyasi, kültürel, ekonomik ve dinî açıdan etkilemiş ve kültürel aktarımlarda bulunmuştur. İran üzerinden Orta Asya’nın içlerine ve hatta Çin’e kadar ulaşan Doğu Süryani Kilisesi öğretileri Türk toplulukları arasında benimsenmiş ve ardında büyük bir mirası bırakmıştır. Günümüz Kırgızistan, Kazakistan, Çin sınırları içerisinde bulunan ve Türklere aitliği kesinleşmiş olan Nestûrî yazıtları bunun en birincil kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu çalışma, transliterasyon metodu kullanılarak çevirileri yapılmış, Süryani alfabesi ile yazılan 871 adet Süryanice ve Türkçe yazıtı kapsamaktadır. Çalışmamızın amacı Doğu Süryani Kilisesi’nin inancına mensup Türk topluklarının bırakmış olduğu mezar taşı külliyatını incelemek, bahsi geçen bu yazıtların menşei ve filolojik özelliklerini değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler
Orta Asya Nestûrî Hristiyanlık Süryanice Türkçe
Kaynakça